wd
wd

นวัตกรรมและแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย


            โรงเรียนมีการนำนวัตกรรมและแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษามาประยุกต์ใช้กับ สภาพบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ ดังนี้

           การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการสอนที่เด็กกำหนดหัวข้อ ที่สนใจอยากเรียนรู้เองและร่วมกันค้นคว้าหาคำตอบ โดยการลงมือปฏิบัติตนเอง
           การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) เน้นการสอนภาษา ที่จัดสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้ภาษาโดยผ่านกิจกรรมการเล่นตามมุมการมีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนหรือครู อันเป็นสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับการฟัง พูด อ่าน เขียน
           Active Learning เน้นกระบวนการที่จัดสิ่งแวดล้อมที่หลาหลายให้เด็กได้มีโอกาสเลือก ปฏิบัติตามความประสงค์ของเด็ก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสด้วยประสบการณ์ตรง และลงมือปฏิบัติ ภายใต้ความช่วยเหลือสนับสนุนของผู้ใหญ่
 
wd