wd
wd
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ -เนตรนารี ระดับอำเภอ ปิดหน้าต่างนี้
 

โรงเรียนหวังดี  ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ  -  เนตรนารี  เป็นเอกลักษณ์ของระดับประถมศึกษา  ทางโรงเรียนจึงเป็นความสำคัญของกิจกรรมนี้  จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  -  เนตรนารี  ระดับอำเภอ  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2552  ณ  ค่ายลูกเสือรัตนสาร  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ในประเภทเนตรนารีสามัญ  และเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการสวนสนามลูกเสือ  -  เนตรนารีในวันที่  25  มิถุนายน  2552  ณ  ค่ายลูกเสือรัตนสาร  ทางโรงเรียนได้ส่งทั้ง 4  กอง  ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้

เนตรนารีสามัญ       รางวัลชนะเลิศ                  

ลูกเสือสามัญ         รางวัลอันดับที่  2

เนตรนารีสำรอง       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ลูกเสือสำรอง         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทั้งนี้และทั้งนั้นทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

                      หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนหวังดี

                             ครูสุธิดา   เสียงดัง  คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อแสดงรูปใหญ่
wd